HARMONOGRAM REALIZACJI PROJEKTU

  • Dnia 23 grudnia 2019 roku Zarząd Przedsiębiorstwa podpisał umowę z NFOŚiGW o dofinansowanie projektu pod nazwą  „Modernizacja istniejącej ciepłowni poprzez budowę układu wysokosprawnej kogeneracji z wykorzystaniem OZE (biomasa)”w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko Działanie 1.6.1 , działanie  1.6. Promowanie wykorzystywania kogeneracji ciepła i energii elektrycznej w oparciu o zapotrzebowanie na ciepło użytkowe.  
     
 
  • 11 marca 2020 roku ogłoszenie przetargu pn.:  „Zaprojektowanie i wykonanie modernizacji istniejącej Ciepłowni Miejskiej poprzez budowę układu wysokosprawnej kogeneracji z wykorzystaniem OZE (biomasa)”.