Wróć do listy

Definicje

1. Co to jest 1 GJ?

1 GJ to jednostka określająca ilość ciepła i wynosi 277,8 kWh ( 0,2778 MWh). W celu uzyskania 1 GJ ciepła należy spalić 60 kg węgla kamiennego o wartości opałowej 0,028 GJ/kg w kotle o sprawności 60% lub grzać grzejnikiem elektrycznym o mocy 2 kWh przez 139 godzin.
 

2. Co to jest węzeł cieplny?

Węzeł cieplny to zespół urządzeń lub instalacji łączących sieć cieplną znajdującą się na zewnątrz budynku z instalacją wewnętrzną obiektu. Zadaniem węzła cieplnego jest zmiana rodzaju i parametrów nośnika ciepła dostarczanego za pomocą przyłącza tj. temperatury i ciśnienia czynnika grzewczego oraz regulacja ilości ciepła dostarczanego do odbiorcy. Z tego względu w węźle cieplnym zlokalizowane są urządzenia służące do odcięcia dopływu czynnika, jego oczyszczania, zmiany parametrów, kontroli bezpieczeństwa, pomiaru i regulacji poszczególnych parametrów. Nośnikiem ciepła jest gorąca woda dostarczana rurociągami ze źródła ciepła (Ciepłownia ) do budynku.
 

3. Co to jest przyłącze cieplne?

Przyłącze cieplne to odcinek sieci ciepłowniczej, doprowadzający ciepło wyłącznie do jednego węzła cieplnego. Właścicielem przyłącza cieplnego jest PEC Wyszków, który odpowiada za wszystkie sprawy związane z jego bieżącą eksploatacją.
 

4.  Kiedy i na jakich warunkach PEC włącza/wyłącz ogrzewanie?

Dostawa ciepła na potrzeby centralnego ogrzewania może być uruchomiona lub zakończona na pisemny wniosek Odbiorcy. Przesłany wniosek o rozpoczęcie lub zakończenie dostaw ciepła winien być podpisany przez upoważnioną osobę reprezentującą Odbiorcę oraz złożony do PEC.
Obecnie według Rozporządzenia Ministra Gospodarki z dnia 15 stycznia 2007 roku sezon grzewczy określa się jako „okres, w którym warunki atmosferyczne powodują konieczność ciągłego dostarczania ciepła w celu ogrzewania obiektów”. W rozporządzeniu nie wskazano jednak ani dokładnego terminu, ani określonej temperatury, jakie obligowałyby dostawców ciepła do podania informacji o rozpoczęciu lub zakończeniu dostaw.
 

5. Inne pojęcia

Czytając dokumenty związane z ciepłownictwem można spotkać charakterystyczne dla tej branży pojęcia, oto najważniejsze z nich:

Taryfa – zbiór cen i stawek opłat oraz warunków ich stosowania wprowadzany jako obowiązujący w trybie określonym ustawą Prawo energetyczne.

Grupa taryfowa – grupa odbiorców korzystających z usług związanych z zapotrzebowaniem w ciepło, która jest rozliczana na podstawie tych samych cen i stawek opłat oraz warunków ich stosowania.

Odbiorca – każdy, kto otrzymuje lub pobiera ciepło na podstawie umowy ze sprzedawcą.

Źródło ciepła – urządzenia lub instalacje służące do wytwarzania ciepła.

Sieć ciepłownicza – połączone ze sobą urządzenia lub instalacje, służące do przesyłania i dystrybucji ciepła ze źródeł ciepła do węzłów cieplnych.

Instalacja odbiorcza – urządzenia lub instalacje, służące do transportowania ciepła lub ciepłej wody z węzłów cieplnych lub źródeł ciepła do odbiorników ciepła lub punktów poboru ciepłej wody w obiekcie.

Zewnętrzna instalacja odbiorcza – odcinki instalacji odbiorczych łączące grupowy węzeł cieplny lub źródło ciepła z instalacjami odbiorczymi w obiektach, również w tych gdzie zainstalowany jest grupowy węzeł cieplny lub źródło ciepła.

Przyłącze – odcinek sieci ciepłowniczej, doprowadzający ciepło wyłącznie do jednego węzła cieplnego albo odcinek zewnętrznych instalacji odbiorczych za grupowym węzłem cieplnym lub źródłem ciepła, łączący te instalacje z instalacjami odbiorczymi w obiektach.

Nośnik ciepła – woda do napełniania sieci ciepłowniczej i instalacji odbiorczych oraz uzupełniania ubytków nośnika poza źródłem ciepła.

Węzeł cieplny – połączone ze sobą urządzenia lub instalacje służące do zmiany rodzaju lub parametrów nośnika ciepła dostarczanego z przyłącza oraz regulacji ilości ciepła dostarczanego do instalacji odbiorczych.

Węzeł cieplny grupowy – węzeł cieplny obsługujący więcej niż jeden obiekt.
Obiekt – budowla lub budynek wraz z instalacjami odbiorczymi.

Układ pomiarowo, rozliczeniowy – dopuszczony do stosowania zespół urządzeń, służących do pomiaru ilości i parametrów nośnika ciepła, którego wskazania stanowią podstawę do obliczenia należności z tytułu dostarczania ciepła.

Moc cieplna – ilość ciepła wytworzonego lub dostarczonego do podgrzania określonego nośnika ciepła albo ilość ciepła odebranego z tego nośnika w jednostce czasu.