O PROJEKCIE

Projekt polega na budowie bardzo nowoczesnego, w pełni zautomatyzowanego i efektywnego technologicznie i ekonomicznie układu wysokosprawnej kogeneracji.

Układ będzie pracował w oparciu o kocioł parowy polskiej firmy ELKO który jest konsorcjantem w realizacji kontraktu o mocy 10,87 MW i sprawności 87 %, który współpracował będzie z turbiną niemieckiej firmy HOWDEN Turbo Gmbh o mocy 2,5 MWel i sprawności elektrycznej 23%.

Instalacja przewidziana jest do pracy całorocznej ( dyspozycyjność powyżej  8 000 h / rok ).

Po modernizacji Ciepłownia Wyszków stanie się źródłem dwupaliwowym. Dywersyfikacja dostawy paliw znacząco zwiększy bezpieczeństwo przedsiębiorstwa.

Realizacja projektu pozwoli na wytwarzania energii z odnawialnych źródeł energii, przyczyniając się do niższego poziomu emisji zanieczyszczeń pyłowo-gazowych emitowanych do powietrza oraz do polepszenia efektywności energetycznej ciepłowni. Pozwoli również elastyczniej dostosowywać się Spółce do bieżącej sytuacji rynkowej z korzyścią dla przedsiębiorstwa jak i jej klientów.

Po zrealizowaniu inwestycji ciepłownia będzie mogła produkować ciepło wraz z energią elektryczną według nowych wymagań środowiskowych.

Zakres projektu obejmuje:
 • budowę nowego budynku elektrociepłowni - wraz z instalacjami wewnętrznymi
 • dostawę i montaż kotła parowego opalanego biomasą z przegrzewaczem pary oraz z układem przygotowania i podawania paliwa do kotła;
 • dostawę i montaż kompletnej turbiny parowej;
 • dostawę i montaż układu odprowadzania i oczyszczania spalin: instalacja kominowa z kanałami spalin, elektrofiltr, wentylator wyciągowy i recyrkulacyjny spalin;
 • dostawę i montaż układu odzysku ciepła ze spalin: ekonomizer suchy (spaliny/woda), ekonomizer kondensacyjny (spaliny/woda) ;
 • dostawę i montaż układu odpopielania;
 • dostawę i montaż instalacji technologiczno – hydraulicznej w tym: system pomp oraz wymienników, stacja redukcyjno – schładzająca, odgazowywacz, stacji uzdatniania wody, armatura, kolektory, rurociągi;
 • połączenie z istniejącą pompownią;
 • układ automatyki i zasilania urządzeń kotła parowego na biomasę wraz z systemem komputerowym sterujący pracą;
 • budowę magazynu biomasy wraz z ruchomą podłogą;Dedykowanym  paliwem do wybudowanego układu będzie biomasa leśna, będąca odpadem po produkcji leśnej lub tartacznej, która nie nadaje się innego zastosowania w gospodarce.

Celem głównym projektu jest zwiększenie efektywności przetwarzania energii pierwotnej poprzez wytwarzanie energii elektrycznej i energii cieplnej w wysokosprawnej kogeneracji, co prowadzi do zmniejszenia emisji gazów cieplarnianych do atmosfery.

Inwestycja zmniejszy również ekonomiczne uzależnienie od cen emisji CO2. Spółka  zamierza korzystać z lokalnych zasobów biomasy leśnej, która stanowi odpad po wyrębach lasów jak również produkcji tartacznej które nie mają innego zastosowania w gospodarce.

Ważnym elementem który zostanie osiągnięty dzięki realizacji inwestycji będzie bardzo duże zmniejszenie emisji pyłu i innych niekorzystnych dla środowiska i ludzi substancji emitowanych do atmosfery. Dzięki temu wszyscy mieszkańcy Wyszkowa i okolic będą mogli oddychać zdrowszym i dużo czystszym powietrzem .

SUBSTANCJA REDUKCJA EMISJI ROCZNIE %
SO2 Siarka -63,32
Pył Pył -17,02
CO Tlenek węgla(czad) -58,38
CO2 Dwutlenek węgla -64,66


Standardy emisyjne stan na 2019 rok Pył Tlenki azotu Siarka
Węgiel kamienny 1500 400 400
Biomasa-zrębki drzewne 400 300 30Cele szczegółowe projektu:
 • zmniejszenie zużycia energii pierwotnej;
 • redukcję emisji zanieczyszczeń do atmosfery, w tym zmniejszenie emisji gazów cieplarnianych i pyłów;
 • zwiększenie niezależności energetycznej PEC Wyszków;
 • zwiększenie przychodów Spółki poprzez sprzedaż nadmiaru wyprodukowanej energii elektrycznej do Zakładu Energetycznego;