PROJEKTY UNIJNE

Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej Spółka z o.o. w Wyszkowie rozpoczyna  realizację największej inwestycji w swojej historii p.n. : ” Modernizacja istniejącej ciepłowni poprzez budowę układu wysokosprawnej kogeneracji z wykorzystaniem OZE (biomasa)”. polegającej na zaprojektowaniu i wybudowaniu układu, który produkował będzie ciepło i energię elektryczną w jednym procesie technologicznym ( kogeneracji) z biomasy.

Dnia 23 grudnia 2019 roku Zarząd Przedsiębiorstwa podpisał umowę z NFOŚiGW o dofinansowanie projektu w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko Działanie 1.6.1 , działanie  1.6. Promowanie wykorzystywania kogeneracji ciepła i energii elektrycznej w oparciu o zapotrzebowanie na ciepło użytkowe.

W roku 2022 został podpisany Aneks z NFOŚiGW zwiększający wartość dotacji o :  4 357 514,46 zł

W związku z tym całkowita wartość projektu brutto wynosi:  67 129 748,13 zł

Całkowita wartość dotacji wynosi : 22 465 693,66 zł

Całkowita wartość pożyczki uzyskanej z NFOŚiGW na finansowanie wkładu własnego Spółki wynosi : 35 344 951,00 zł

Projekt ten jest kluczowym i niezbędnym elementem dostosowującym PEC Wyszków do nowych wymagań środowiskowych.

Celem projektu  jest zwiększenie efektywności przetwarzania energii pierwotnej poprzez wytwarzanie energii elektrycznej i energii cieplnej w wysokosprawnej kogeneracji, co spowoduje znaczące zmniejszenie emisji gazów cieplarnianych, pyłów i innych zanieczyszczeń  do atmosfery.

Planowane efekty - dzięki realizacji  inwestycji  PEC Wyszków znacząco zmniejszy negatywny  wpływ na środowisko, co z pewnością wpłynie pozytywnie na zdrowie, jakość życia mieszkańców Wyszkowa i okolic. Przeprowadzone zostaną również niezbędne zmiany technologiczne dostosowujące działalność przedsiębiorstwa do nowych wymogów prawnych i ochrony środowiska.

Dnia 23 listopada 2020 roku Zarząd PEC Sp. z o.o.  podpisał umowę z Wykonawcą zadania pod nazwą „Modernizacja istniejącej ciepłowni poprzez budowę układu wysokosprawnej kogeneracji z wykorzystaniem OZE (biomasa)” .

Wykonawcą zadania będzie konsorcjum firm: VAS Energy Systems International GmbH(Lider) oraz Zakłady Remontowe Energetyki ELKO Sp.zo.o. (Partner/Konsorcjant).

Planowany termin zakończenia budowy to koniec sierpień 2023 roku.