Władze Spółki

I. Zgromadzenie Wspólników

Zgromadzenie Wspólników jest najwyższym organem Spółki.

Funkcję Zgromadzenia Wspólników Spółki – jako jedyny stuprocentowy udziałowiec pełni  Burmistrz Wyszkowa – Grzegorz Nowosielski.
 

II. Rada Nadzorcza

Rada Nadzorcza jest organem Spółki powoływanym przez Zgromadzenie Wspólników. Składa się  z trzech do pięciu członków:  trzech przedstawicieli reprezentujących Gminę Wyszków oraz dwóch przedstawicieli załogi.

Kadencja Rady Nadzorczej trwa trzy lata, przy czym kadencja pierwszej Rady Nadzorczej trwa dwa lata.

Obecny skład Rady Nadzorczej Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej Sp.zo.o. w Wyszkowie przedstawia się następująco:
 
  • Zbigniew Giełda - Przewodniczący Rady Nadzorczej;
  • Barbara Roicka - Zastępca Przewodniczącego Rady Nadzorczej;
  • Sławomir Zdziera - członek;
  • Zygmunt Odojewski - członek, sekretarz,  przedstawiciel pracowników;
  • Arkadiusz Bereski - członek, przedstawiciel pracowników;

III. Zarząd

Zarząd Spółki jest organem wykonawczym, kieruje bezpośrednią działalnością Spółki, zarządza jej majątkiem oraz reprezentuje ją na zewnątrz.

Zarząd składa się z jednego lub większej liczby członków wybieranych na okres wspólnej kadencji. Kadencja Zarządu trwa trzy lata.

Obecnie Zarząd działa jednoosobowo.

  • Prezesem Zarządu/Dyrektorem Spółki jest  Ireneusz Mroczek.
 

IV. Struktura kapitałów

100% udziałów posiada Gmina Wyszków.