JAK SIĘ PRZYŁĄCZYĆ


PRZYŁĄCZENIE OBIEKTU DO SIECI CIEPŁOWNICZEJ
PROCEDURA

O przyłączenie budynku (obiektu) do miejskiej sieci ciepłowniczej może wystąpić do naszego przedsiębiorstwa każda osoba fizyczna lub prawna użytkująca dany obiekt na podstawie posiadanego tytułu prawnego.

Użytkownikiem - wnioskodawcą może być zarówno właściciel obiektu, najemca, dzierżawca, jak i wspólnota mieszkaniowa czy też spółdzielnia mieszkaniowa.

Procedura przyłączania obiektu do sieci ciepłowniczej maksymalnie upraszcza i redukuje wszelkie pozostające po stronie wnioskodawcy wymogi finansowe i formalno-prawne związane z realizacją inwestycji, zapewniając równocześnie utrzymanie kontroli nad tym procesem, na każdym etapie jego realizacji.


 

PRZEBIEG PROCESU PRZYŁĄCZENIOWEGO
 

Cały proces rozpoczyna złożenie przez wnioskodawcę „wniosku o przyłączenie do sieci ciepłowniczej obiektu”. Wniosek ten można składać w formie papierowej lub przesłać w postaci elektronicznej jako skan wypełnionego dokumentu na adres email: sekretariat@pecwyszow.pl

Optymalnym rozwiązaniem, znacznie zwiększającym szansę szybkiego przyłączenia do miejskiej sieci ciepłowniczej jest sytuacja, gdy zarządy wspólnot mieszkaniowych lub właściciele sąsiadujących ze sobą obiektów, po wcześniejszym porozumieniu w tej sprawie, wspólnie składają w naszym przedsiębiorstwie wnioski przyłączeniowe.

Złożenie formalnego wniosku o przyłączenie obiektu do sieci ciepłowniczej, oprócz tego, że wszczyna procedurę przyłączeniową, dostarcza również naszemu przedsiębiorstwu cennych informacji o rzeczywistym zainteresowaniu przyłączeniem do miejskiej sieci ciepłowniczej obiektów położonych w określonym rejonie miasta. Informacje te, mają zasadniczy wpływ na podejmowane decyzje o kierunkach oraz tempie rozbudowy sieci ciepłowniczej.

Złożenie wniosku przyłączeniowego, nie powoduje powstania po stronie wnioskodawcy żadnych zobowiązań finansowych i prawnych z tym związanych. Do czasu podpisania umowy przyłączeniowej, w dowolnym momencie wnioskodawca może zrezygnować z przyłączenia swojego obiektu do sieci ciepłowniczej, bez ponoszenia żadnych konsekwencji finansowych i prawnych z tego tytułu.

W terminie 30 dni roboczych od daty złożenia wniosku, PEC przedstawi wnioskodawcy pisemne stanowisko w sprawie możliwości przyłączenia wskazanego we wniosku obiektu do sieci ciepłowniczej.

Kolejnym etapem procesu przyłączania obiektu do systemu ciepłowniczego jest uzgodnienie pomiędzy wnioskodawcą i PEC warunków dotyczących m.in. terminu realizacji inwestycji, orientacyjnej trasy przebiegu ciepłociągu, przygotowania pomieszczenia węzła, itp. Po przeprowadzeniu powyższych uzgodnień, wnioskodawca (jeśli nie zrobił tego wcześniej) dostarcza do siedziby PEC wymagane dokumenty, m.in. dokumentację techniczną budynku, dokumenty poświadczające tytuł prawny wnioskodawcy do obiektu, pełnomocnictwa do występowania w imieniu wnioskodawcy, itp.

W przypadku, gdy wnioskodawcą jest wspólnota mieszkaniowa, wymagane jest również podjęcie przez wspólnotę uchwały lub uchwał, zawierających określone zobowiązania i upoważnienia dla zarządu wspólnoty, zarządcy lub administratora.

DOKUMENTY DO POBRANIA


 

1. Odbiorca

Złożenie wniosku o przyłączenie do sieci ciepłowniczej.


2. PEC

Przedstawienie odbiorcy informacji o możliwości i zasadach przyłączenia obiektu do sieci ciepłowniczej.


3. Odbiorca

Uzgodnienie i akceptacja warunków oraz złożenie wymaganych dokumentów.


4.PEC

Wydanie warunków przyłączenia obiektu do sieci ciepłowniczej.
Przedstawienie projektu umowy ciepłowniczej


5. Odbiorca

Podpisanie umowy przyłączeniowej.


6. PEC

 Sporządzenie dokumentacji zgodnej z zakresem umowy przyłączeniowej.
Realizacja i odbiór inwestycji.


7. Odbiorca – PEC

 Podpisanie umowy sprzedaży ciepła.
Rozpoczęcie dostarczania ciepła do obiektu.