SYGNALIZOWANIE POTENCJALNYCH NADUŻYĆ FINANSOWYCH

Mechanizm umożliwiający sygnalizowanie o potencjalnych nieprawidłowościach/nadużyciach finansowych


Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej Sp. z o.o. jako beneficjent projektu „Modernizacja istniejącej ciepłowni poprzez budowę układu wysokosprawnej kogeneracji z wykorzystaniem OZE (biomasa) w PEC Sp. z o.o. w Wyszkowie”, informuje, że Instytucja Zarządzająca POIiŚ wdrożyła mechanizm umożliwiający sygnalizowanie potencjalnych nieprawidłowości lub nadużyć w wykorzystaniu środków unijnych w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020.

Wszelkie nieprawidłowości można zgłaszać za pośrednictwem:

· adresu e-mail: naduzycia.POIS@mr.gov.pl

lub

· strony internetowej: http://www.pois.gov.pl/nieprawidlowosci